Tracking hits

ÕPPELEPING

N Ä I D I S
ÕPPELEPINGU NÄIDIS

Tallinnas ________________ 2023 
LETs DANCE TANTSUSTUUDIO MTÜ (edaspidi „Tantsukool“) , juhataja  isikus, ühelt poolt  ja õpilase seaduslik esindaja _______________  (edaspidi „Esindaja“) teiselt poolt (edaspidi koos nimetatud Pooled), leppisid kokku alljärgnevas:

1.   L e p i n g u   o b j e k t
1.1.   Tantsukool kohustub 2023/2024 õppeaastal andma heatasemelist  tantsualast koolitust astavalt Haridusministeeriumi poolt kinnitatud  õppekavale ning Esindaja kohustub selle eest käesolevas lepingus (edaspidi „Leping“) sätestatud korras tasuma.

2.  ÕPPETÖÖ
2.1.1.   Õppetöö kestab õppeaasta 2023/2024 jooksul, s.o 1. oktoober 2023a  kuni  26.mai
               2024.a
 (edaspidi  „Õppeaasta“), kusjuures Õppeaasta on jagatud kaheks poolaastaks: 

2.1.1.1.  1. oktoober  2023.a kuni 22. detsember 2023.a(edaspidi „I Poolaasta“);
2.1.1.2.  10. jaanuar 2024.a kuni 26. mai 2024.a (edaspidi „II Poolaasta“),
                  (I Poolaasta ja II Poolaasta edaspidi koos nimetatud „Poolaastad“).
2.1.2.   Õppetunnid toimuvad õppetöö tunniplaani alusel.
2.1.3.   Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel, s.o järgnevate ajavahemike jooksul:
               23.10 - 29.10.23;   21.12. 23 - 07.01.24;   26.02 - 07.03.24 ;  22.04 –28.04.24.a.
2.1.4.  Tantsukoolil ei ole kohustust asendada õppetunde, millest Õpilane on puudunud.
2.2.     Õppetöö toimub vastavalt Tantsukooli õppekavale ning põhikirjale.
2.3.     Õppetöö läbiviimise kohaks on Pirita Majandusgümnaasium, aadressil Metsavahi tee 19, Tallinn.
             Tantsukoolil on õigus õppetöö läbiviimise asukohti üle viia mõnda teise õppetööks sobivasse
              treeningsaali 
Tallinna  piires, teatades sellest Esindajale 30 päeva ette. Esindajale teate                
              edastamise 
korral loetakse teade  kätte toimetatuks ka Õpilasele.
3.   Õ P P E M A K S
3.1.     Õppemaksu arvestamise kord
3.1.1.  Õppemaksu (edaspidi nimetatud „Õppemaks“) arvestatakse Poolaastate kaupa, arvestusega,
               et iga Õppeaasta  ühe kalendrikuu Õppemaksu  suuruseks on 50 EUR  (viiskümmend
               EUR).  
Seega on Õppemaksu suurus I Poolaastal kokku 150  EUR
               (üks 
sada viiskümmend EUR)  ja  
Õppemaksu suurus II Poolaastal kokku 250 EUR
                (kaks sada viiskümmend  EUR)

3.1.2.  Õppemaks ei sisalda treeninglaagrite, varustuse ja võistlustega seotud  kulusid.
3.1.3.  Esindajal on õigus järgnevatele Õppemaksu soodustustele:
            -   10%-lisele Õppemaksu soodustusele ühele lapsele, juhul kui Tantsukooli Õppetöös osaleb    
                 Õpilasega samast 
 perekonnast kaks või enam last;
           -    50%-lisele Õppemaksu soodustusele ühe kalendrikuu  Õppemaksust,  juhul, kui Õpilane on
                 haigestumise 
tõttu  puudunud  ühe kalendrikuu õppetundidest rohkem kui 50% ja Tantsukoolile
                 on esitatud arsti poolt 
koostatud Õpilase haigestumist tõendav dokument  (st haigusleht).
                 
Vastav haigusleht  tuleb 
tantsukoolile esitada   enne järgmise kalendrikuu maksetähtpäeva
                  (vt p 3.2.3.).    

3.2.      Õppemaksu tasumise kord
3.2.1.   Esindajal on õigus tasuda Poolaasta Õppemaks korraga terve Poolaasta eest. Poolte kokkuleppe
               kohaselt  
eeldatakse, et Esindaja tasub  Õppemaksu osade kaupa igakuiselt  otsekorralduslepingu
               olemasolu korral.

3.2.2.   Õpilase puudumine tundidest ei vabasta Esindajat Õppemaksu maksmise kohustusest.
3.2.3.   Õppemaks tasutakse vastavalt Õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja Tantsukooli poolt
               e-posti
teel esitatud  
arve  alusel hiljemalt iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks jooksva
               kalendrikuu eest, vastavalt  
Lepingus  
sätestatud tingimustele.  Arve koostatakse ühe Poolaasta
               kohta, milles on välja toodud  Õppemaksu  
suurus
kalendrikuu lõikes ning   nende osade
              maksetähtajad.

3.2.4. Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida arve number,  Õpilase nimi, kelle eest
              Õppemaks
 tasutakse. Tantsukool ei vastuta mitte nõuete kohaselt vormistatud  Õppemaksu
              maksete poolt 
põhjustatud  arusaamatuste eest.
3.3.     Tantsukoolil on lisaks Õppemaksule õigus Esindajalt taotleda täiendavate maksete tasumist
             treeninglaagri, 
võistluse või muu ürituse kulude katteks. Juhul, kui Esindaja etteantud kuupäevaks
             täiendavaid makseid ei tasu,
on Tantsukoolil õigus Õpilast üritusele mitte lubada. Täiendava makse
             tasumise tähtaeg ei ole
eelduslikult  lühem kui 7 päeva.
3.4.     Tantsukoolil ei ole õigus poolte kokkuleppeta muuta Õppemaksu suurust Õppeaasta kestel;
3.5.    Õppemaksu tasumisega viivitamisel on Tantsukoolil õigus nõuda viivist  0,2 %   iga viivitatud
             päeva eest.

3.6.    Õppemaksu tasumisega viivitamisel üle 30 päeva või korduvalt sama Õppeaasta jooksul,  
             on 
Tantsukoolil  õigus Leping ühepoolselt üles öelda  ning Õpilane Tantsukoolist  välja arvata.
3.7.    Tantsukooli juhataja võib oma korraldusega Esindaja  ajutiselt õppemaksust tasumise kohustusest  
             vabastada 
või õppemaksu  suurust vähendada.
4.  MUUD  TINGIMUSED
4.1.   Õpilase osavõtt õppetööst, samuti treeninglaagritest, võistlustest ning  muudest üritustest
           on vabatahtlik;

4.2.   Esindajal on õigus valida ja olla valitud Tantsukooli nõukogusse lapsevanemate esindajana.

5.   LEPINGU  LÕPETAMINE
5.1.    Tantsukoolil on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui:
5.1.1.  ilmnevad Lepingu punktis 3.6. nimetatud asjaolud;
5.1.2.  Õpilane ei võta järjekindlalt õppetööst osa või häirib õppetööd
5.1.3.  Õpilane käitub vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või treeneritega;    
5.1.4.  Õpilane või Esindaja kahjustab oma käitumisega Tantsukooli mainet.
5.2.      Esindaja võib Lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest Tantsukoolile
               kirjalikult ette  vähemalt 30 päeva. 
Juhul, kui Esindaja  soovib Lepingu üles öelda
               etteteatamistähtaega järgimata, kohustub 
 ta  maksma  kahe kalendrikuu Õppemaksu ulatuses
               leppetrahvi.

5.3.   Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ei vabasta Pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud
             kohustusest, 
s.t   eelkõige Õppemaksu  tasumise kohustus ja sissenõutavaks muutunud viivis.

5.4.   Leping lõpeb ennetähtaegselt, kui Tantsukool suletakse seaduses ette nähtud juhtudel ning
           Tantsukool ei   ole 
kahe nädala jooksul  suutnud õppetööd jätkata.

6.      VÄÄRAMATU JÕUD
6.1.  Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast  täitmist ei loeta
          Lepingu rikkumiseks, kui  
kohustuse  rikkumise tingis vääramatu jõud VÕS § 103 mõttes;

6.2. Lepingus mõistetakse Vääramatu jõuna eelkõige ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi
         Poolte     haldusüksuses,
sõda, elektrikatkestusi, loodusnähtuseid nagu lumetorm, üleujutused,
         torm, õigusakti, mille vastuvõtmine  
oluliselt
 takistab käesoleva lepingu täitmist või muud sarnased
        asjaolud, mille ilmnemist Pool ei saanud mõistlikult võttes  
ette näha ega seda vältida;
6.3.  Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu
           asjaolude tõttu, on  
kohustatud sellest koheselt teisele poolele teatama.
 7.   LÕPPSÄTTED
7.1.  Lepingu muutmine toimub Poolte   kirjalikul kokkuleppel. Lepingu lisad on Lepingu
           lahutamatuteks osadeks;

7.2.  Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe
          mittesaavutamisel Harju 
Maakohtus;

7.3.  Leping kehtib kuni 2023/2024 Õppeaasta lõpuni. Leping pikeneb automaatselt Õppeaasta kaupa,
          kui pooled
 ei teata kirjalikult   hiljemalt 10 päeva enne järgmise Õppeaasta algust teisele poolele
          kirjalikult, et ei 
soovi  
jätkata Lepingut järgneval Õppeaastal;
7.4.  Leping on allkirjastatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki
          jääb ühele Poolele;

7.5.  Lepingu allkirjastamisega kinnitab Esindaja, et on tutvunud Tantsukooli põhikirja ja õppekavaga.

 8.      POOLTE ANDMED       
MTÜ   LETS DANCE                                                                                                                          Õpilase nimi: .............      
reg. nr. 8020909                                                                                                                                 Õpilase ID kood: ..............
Koolitusluba nr.4254HTM                                                                                                                 Esindaja nimi: ..............      
e-post:ldstuudio@gmail.com                                                                                                    Esindaja ID kood: ..............                     
                                                                                                                                                                    Esindaja aadress: ..............
                                                                                                                                                                               Esindaja tel: ..............  
                                                                                                                                                                     Esindaja   e-post: ..............  
N Ä I D I S